6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ”

6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ”
1
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ” Bước 1

Sơn nền móng màu vàng

2
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đỏ viền đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ” Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ bông hồng
4
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đỏ đậm vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu vẽ cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng 6 Bước Vẽ Mẫu Móng “Tình Yêu Diệu Kỳ” Bước 6
Tiếp tục dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu viền tiếp cánh hoa, lá và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ