BÀI 1: 50 Câu Giao tiếp Tiếng Anh trong Nghề Nail

Học tiếng anh nghề nail là chương trình học tiếng anh giao tiếp dành riêng cho ngành nail, rất cần thiết cho các bạn muốn học nail đi nước ngoài định cư, du học, hoặc các bạn làm nghề nail, chủ tiệm nail tại các salon thường xuyên phục vụ khách nước ngoài.


1. Hi, how are you?- Xin chào, quý khách có khỏe không?

2. I’m good, how are you?- Tôi ổn, còn bạn thì sao?

3. Would you like manicure or pedicure?- Quý khách muốn làm móng tay hay móng chân?
- nail [/neɪl/]: làm móng
- manicure [/ˈmænɪkjʊr/]: dịch vụ chăm sóc móng tay
- pedicure [/ˈpedɪkjʊr/]: dịch vụ chăm sóc móng chân

4. Would you like to have acrylic Nails done? - Quý khách muốn làm móng Acrylic phải không?
- acrylic [/əˈkrɪlɪk/]: acrylic

5. Would you like to have a manicure?- Quý khách muốn làm móng tay phải không?

6. Would you like to have a pedicure?- Quý khách muốn làm móng chân phải không?

7. A pedicure with red nail polish please.- Làm móng chân và sơn màu đỏ.
- nail polish [/ˈneɪl pɑːlɪʃ/]: sơn móng tay

8. How may I help you?- Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

9. Would you like a back massage?- Bạn có muốn mát xa lưng không?
- back [/bæk/]: lưng

10. Would you like to foot or body massage?- Bạn muốn xoa bóp thư giãn chân hay toàn thân?
- foot [/fʊt/]: chân
- body [/ˈbɑːdi/]: cơ thể

11. Would you like to have any waxing done?- Quý khách muốn tẩy lông phải không?
- waxing [/ˈwæksɪŋ/]: tẩy lông

12. Would you like to have a massage?- Quý khách muốn mát xa phải không?
- massage [/məˈsɑːʒ/]: mát sa

13. May I have a manicure?- Tôi có thể làm móng tay không?

14. Ok, what color would you like?- Được thôi, màu bạn thích là gì?

15. Please pick a color-

Yes, of course! Can you sign your name and pick your color?- Vâng, tất nhiên rồi! Bạn có thể ký tên và chọn màu sơn cho mình?
- of course [/əv kɔːrs/]: tất nhiên rồi
- sign [/saɪn/]:
- name [/neɪm/]: tên
- pick [/pɪk/]: chọn
- color [/ˈkʌlər/]: màu sắc

16. Have a look at the pattern- Hãy nhìn vào mẫu này xem (để chọn mẫu sơn hay mẫu design)
- look at [/lʊk/ /æt/]: nhìn
- pattern [/ˈpætərn/]: mẫu

17. Do you like a square or round shape nails?- Bạn muốn móng vuông hay tròn?

What shape do you like?-
- square [/skwer/]: vuông
- round [/raʊnd/]: tròn
- shape [/ʃeɪp/]: hình

18. Make it square with round corners- Móng vuông nhưng tròn ở góc
- make [/meɪk/]: làm
- corner [/ˈkɔːrnər/]: góc

19. May I have a pedicure?- Tôi có thể làm móng chân không?

20. Follow me to the pedicure chair please- Vui lòng đi theo tôi, đến chỗ làm móng chân
- follow [/ˈfɑːloʊ/]: theo
- please [xin vui lòng]: /pliːz/
- chair [/tʃer/]: ghế

21. Sit here, please. How’s the water?- Qúy khách vui lòng ngồi đây. Nước như vậy được không?
- sit [/sɪt/]: ngồi
- here [/hɪr/]: ở đây
- water [/ˈwɑːtər/]: nước

22. Water is good- Nước được rồi
- good [/ɡʊd/]: tốt

23. Water is too hot- Nước nóng quá
- hot [/hɑːt/]: nóng
- too [/tuː/]: quá

24. Water is too cold- Nước lạnh quá
- cold [/koʊld/]: lạnh

25. Give me your hand, please- Vui lòng đưa bàn tay cho tôi thưa quý khách
- give [/ɡɪv/]: cho
- hand [/hænd/]: bàn tay

26. Move your hand closer, please- Vui lòng đưa tay lại gần hơn
- move [/muːv/]: di chuyển, đưa
- closer [/kloʊzər/]: gần hơn

27. Oh, your hand is shaking too much- Ôi, tay của quý khách run quá
- shaking [/ˈʃeɪkɪŋ/]: làm

28. Keep your hand still, please- Vui lòng giữ yên tay
- keep [/kiːp/]: giữ
- still [/stɪl/]: vẫn, để yên

29. Don’t move your hand, please- Vui lòng đừng di chuyển tay

30. In the back or in the washroom- Ở đằng sau hoặc trong phòng rửa
- washroom [/ˈwɑːʃruːm/]: phòng rửa

31. Would you like to polish the whole nail or just the tip- Bạn muốn sơn hết móng hay sơn đầu móng
- polish [/ˈpɑːlɪʃ/]: sơn
- whole [/hoʊl/]: hết, tất cả
- tip [/tɪp/]: móng

32. Is there any problem?- Có vấn đề gì vậy?
- problem [/ˈprɑːbləm/]: vấn đề

33. You are too rough- Bạn làm thô bạo quá
- rough [/rʌf/]: thô bạo

34. It’s hot!- Nóng quá!

35. It hurts!- Đau!
- hurt [/hɜːrt/]: đau

36. Be more careful, please- Vui lòng cẩn thận giúp
- careful [/ˈkerfl/]: cẩn thận

37. Be gentle, please- Vui lòng làm nhẹ nhàng giúp
- gentle [/ˈdʒentl/]: nhẹ nhàng

38. Would you like a design for your big toe?- Bạn có muốn vẽ hai ngón cái không?
- design [/dɪˈzaɪn/]: vẽ
- big [/bɪɡ/]: lớn

39. What kind of nails do you like?- Anh chị muốn loại móng kiểu gì?
- kind [/kaɪnd/]: loại

40. Would you like a flower, simple or colorful design?- Bạn thích hoa, đơn giản hay nhiều màu?
- flower [/ˈflaʊər/]: hoa
- simple [/ˈsɪmpl/]: đơn giản
- colorful [/ˈkʌlərfl/]: nhiều màu

41. Make it look natural- Làm cho giống tự nhiên
- natural [/ˈnætʃrəl/]: tự nhiên

42. Would you like to cut down your toe nails?- Bạn có muốn cắt bớt móng của mình không?

Would you like to turn your nail?-
- cut down [/kʌt daʊn/]: cắt
- toe [/toʊ/]: móng

43. No, only file- Không,chỉ dũa móng thôi
- file [/faɪl/]: dũa

44. Make it thin- Làm cho mỏng

45. I’d like to have thin nail- Tôi muốn có móng mỏng
- thin [/θɪn/]: mỏng

46. I know but I will do it later for you- Tôi biết nhưng tôi sẽ làm nó sau
- know [/noʊ/]: biết
- do [/du/]: làm

47. Don’t worry, I will fix it later- Đừng lo, tôi sẽ sửa nó sau
- worry [/ˈwɜːri/]: lo lắng
- fix [/fɪks/]: sửa
- later [/ˈleɪtər/]: sau

48. Now, wash your hands please- Bây giờ quý khách vui lòng rửa tay đi

You can wash your hands now, please -
- wash [/wɑːʃ/]: rửa

49. You are done- Xong rồi
- done [/dʌn/]: xong

50. It’s finished- Đã xong
- finished [/ˈfɪnɪʃt/]: đã xong

Các Môn Học Chính

  • Chăm sóc móng (cắt da-sơn móng)
  • Chăm sóc tay chân & nailspa
  • Sơn gel 10 hiệu ứng
  • Nghệ thuật vẽ cọ nổi & vẽ silk

Xem chi tiết

Các Môn Học Đỉnh Cao
Thi Đấu và Biểu Diễn

  • Vẽ nổi Fantasy mix búp bê 4D
  • Chân dung gel

Xem chi tiết

Các Môn Học Thịnh Hành
Đang Hot Ở Tiệm Nail

  • Kỹ thuật đắp The Fit Gel Fol
  • Vẽ gel hoạt hình 3D
  • Kỹ thuật đắp móng gel & móng úp
  • Trang trí điện thoại

Xem chi tiết