BÀI 1: 50 Câu Giao tiếp Tiếng Anh trong Nghề Nail

Học tiếng anh nghề nail là chương trình học tiếng anh giao tiếp dành riêng cho ngành nail, rất cần thiết cho các bạn muốn học nail đi nước ngoài định cư, du học, hoặc các bạn làm nghề nail, chủ tiệm nail tại các salon thường xuyên phục vụ khách nước ngoài.


1. Hi, how are you?- Xin chào, quý khách có khỏe không?

2. I’m good, how are you?- Tôi ổn, còn bạn thì sao?

3. Do you like manicure or pedicure?- Quý khách muốn làm móng tay hay móng chân?
- nail [/neɪl/]: làm móng
- manicure [/ˈmænɪkjʊr/]: móng tay
- pedicure [/ˈpedɪkjʊr/]: móng chân

4. You like acrylic Nails?- Quý khách muốn làm móng Acrylic phải không?
- acrylic [/əˈkrɪlɪk/]: acrylic

5. You like manicure?- Quý khách muốn làm móng tay phải không?

6. You like pedicure?- Quý khách muốn làm móng chân phải không?

7. A pedicure with red nail polish please.- Làm móng chân và sơn màu đỏ.
- nail polish [/ˈneɪl pɑːlɪʃ/]: sơn móng tay

8. How may I help you?- Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

9. Would you like massage on your back?- Bạn có muốn mát xa lưng không?
- back [/bæk/]: lưng

10. Would you like to foot massage or body massage?- Bạn muốn xoa bóp thư giãn chân hay toàn thân?
- foot [/fʊt/]: chân
- body [/ˈbɑːdi/]: cơ thể

11. You like waxing?- Quý khách muốn tẩy lông phải không?
- waxing [/ˈwæksɪŋ/]: tẩy lông

12. You like massage?- Quý khách muốn mát xa phải không?
- massage [/məˈsɑːʒ/]: mát sa

13. May I have a manicure?- Tôi có thể làm móng tay không?

14. Ok, what color would you like?- Được thôi, màu bạn thích là gì?

15. Yes, of course! Can you sign your name and pick your color please?- Vâng, tất nhiên rồi! Bạn có thể ký tên và chọn màu sơn cho mình?
- of course [/əv kɔːrs/]: tất nhiên rồi
- sign [/saɪn/]:
- name [/neɪm/]: tên
- pick [/pɪk/]: chọn
- color [/ˈkʌlər/]: màu sắc

16. Have a look at the pattern- Hãy nhìn vào mẫu này xem (để chọn mẫu sơn hay mẫu design)
- look at [/lʊk/ /æt/]: nhìn
- pattern [/ˈpætərn/]: mẫu

17. Do you like square or round shape nails?- Bạn muốn móng vuông hay tròn?
- square [/skwer/]: vuông
- round [/raʊnd/]: tròn
- shape [/ʃeɪp/]: hình

18. Make it square with round corner- Móng vuông nhưng tròn ở góc
- make [/meɪk/]: làm
- corner [/ˈkɔːrnər/]: góc

19. May I have a pedicure?- Tôi có thể làm móng chân không?

20. Follow me please, to the pedicure chair- Vui lòng đi theo tôi, đến chỗ làm móng chân
- follow [/ˈfɑːloʊ/]: theo
- please [xin vui lòng]: /pliːz/
- chair [/tʃer/]: ghế

21. Sit here, please. How’s the water?- Qúy khách vui lòng ngồi đây. Nước như vậy được không?
- sit [/sɪt/]: ngồi
- here [/hɪr/]: ở đây
- water [/ˈwɑːtər/]: nước

22. Water is good- Nước được rồi
- good [/ɡʊd/]: tốt

23. Water is too hot- Nước nóng quá
- hot [/hɑːt/]: nóng
- too [/tuː/]: quá

24. Water is too cold- Nước lạnh quá
- cold [/koʊld/]: lạnh

25. Give me your hand, please- Vui lòng đưa bàn tay cho tôi thưa quý khách
- give [/ɡɪv/]: cho
- hand [/hænd/]: bàn tay

26. Move your hand closer, please- Vui lòng đưa tay lại gần hơn
- move [/muːv/]: di chuyển, đưa
- closer [/kloʊzər/]: gần hơn

27. Oh, your hand is shaking too much- Ôi, tay của quý khách run quá
- shaking [/ˈʃeɪkɪŋ/]: làm

28. Keep your hand still, please- Vui lòng giữ yên tay
- keep [/kiːp/]: giữ
- still [/stɪl/]: vẫn, để yên

29. Don’t move your hand, please- Vui lòng đừng di chuyển tay

30. In the back or in the washroom- Ở đằng sau hoặc trong phòng rửa
- washroom [/ˈwɑːʃruːm/]: phòng rửa

31. Would you like to polish the whole nail or just the tip- Bạn muốn sơn hết móng hay sơn đầu móng
- polish [/ˈpɑːlɪʃ/]: sơn
- whole [/hoʊl/]: hết, tất cả
- tip [/tɪp/]: móng

32. What’s the problem?- Có vấn đề gì vậy?
- problem [/ˈprɑːbləm/]: vấn đề

33. You are too rough- Bạn làm thô bạo quá
- rough [/rʌf/]: thô bạo

34. It’s hot!- Nóng quá!

35. It hurts!- Đau!
- hurt [/hɜːrt/]: đau

36. Be more careful, please- Vui lòng cẩn thận giúp
- careful [/ˈkerfl/]: cẩn thận

37. Be gentle, please- Vui lòng làm nhẹ nhàng giúp
- gentle [/ˈdʒentl/]: nhẹ nhàng

38. Would you like a design for your big toe?- Bạn có muốn vẽ hai ngón cái không?
- design [/dɪˈzaɪn/]: vẽ
- big [/bɪɡ/]: lớn

39. What kind of nails do you like?- Anh chị muốn loại móng kiểu gì?
- kind [/kaɪnd/]: loại

40. Would you like a flower, simple or busy design?- Bạn thích hoa, đơn giản hay nhiều màu?
- flower [/ˈflaʊər/]: hoa
- simple [/ˈsɪmpl/]: đơn giản
- busy [/ˈbɪzi/]: nhiều màu

41. Make it look natural- Làm cho giống tự nhiên
- natural [/ˈnætʃrəl/]: tự nhiên

42. Would you like to cut down your toe nails?- Bạn có muốn cắt bớt móng của mình không?
- cut down [/kʌt daʊn/]: cắt
- toe [/toʊ/]: móng

43. No, only just file- Không,chỉ dũa móng thôi
- file [/faɪl/]: dũa

44. Make it thin- Làm cho mỏng

45. I’d like to have thin nails- Tôi muốn có móng mỏng
- thin [/θɪn/]: mỏng

46. I know but I will do it later for you- Tôi biết nhưng tôi sẽ làm nó sau
- know [/noʊ/]: biết
- do [/du/]: làm

47. Don’t worry, I will fix it later- Đừng lo, tôi sẽ sửa nó sau
- worry [/ˈwɜːri/]: lo lắng
- fix [/fɪks/]: sửa
- later [/ˈleɪtər/]: sau

48. Now, wash your hands please- Bây giờ quý khách vui lòng rửa tay đi
- wash [/wɑːʃ/]: rửa

49. You are done- Xong rồi
- done [/dʌn/]: xong

50. It’s finished- Đã xong
- finished [/ˈfɪnɪʃt/]: đã xong