SỰ KIỆN 29.10 Ở NTĐ PHÚ THỌ

SỰ KIỆN 29.10 Ở NTĐ PHÚ THỌ