Thời Khoá Biểu

Các khóa cơ bản

 • Lịch trình: 3 tuần / 1 buổi – Thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: 08g-12g hoặc 13g-17g hoặc 18g-20g

Ngày khai giảng Địa điểm
Khai giảng mỗi ngày 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 1 tuần / 1 buổi – Thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: 08g-12g hoặc 13g-17g hoặc 18g-20g

Ngày khai giảng Địa điểm
02.10.2017→ 07.10.2017 30.10.2017→ 04.10.2017 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
11.09.2017→ 16.09.2017 09.10.2017→ 14.10.2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.09.2017→ 23.09.2017 16.10.2017→ 21.10.2017 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 4 ngày – Thứ 3 đến thứ 6
 • Thời gian học:8h đến 12h Thời gian: sáng

Ngày khai giảng Địa điểm
Khai giảng mỗi tuần
 • Lịch trình: 6 tuần – 3 buổi / tuần – Thứ 2-4-6 Hoặc 3-5-7
 • Thời gian học: 08g-12g hoặc 13g-17g hoặc 18g-20g

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 6 tuần – 3 buổi / tuần – Thứ 2-4-6 Hoặc 3-5-7
 • Thời gian học: 08g-12g hoặc 13g-17g hoặc 18g-20g

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 6 tuần – 3 buổi / tuần – Thứ 2-4-6 Hoặc 3-5-7
 • Thời gian học: 08g-12g hoặc 13g-17g hoặc 18g-20g

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 2 tuần / 10 buổi – Từ thứ 2 Đến thứ 6
 • Thời gian học: 08h-12h hoặc 13h-17h

Ngày khai giảng Địa điểm
11.09.2017 → 15.09.2017br/> 02.10.2017 → 06.10.2017 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.09.2017 → 22.09.2017
09.10.2017 → 13.10.2017
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
25.09.2017→ 29.09.2017
16.10.2017→ 20.10.2017
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 1 tuần / 5 buổi – Từ thứ 2 Đến thứ 6
 • Thời gian học: 08g-17g

Ngày khai giảng Địa điểm
25.09.2017→ 29.09.2017
16.10.2017→ 20.10.2017
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
11.09.2017→ 15.09.2017
02.10.2017→ 06.10.2017
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.09.2017 → 22.09.2017
09.10.2017 → 13.10.2017
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h -> 11h hoặc 13h -> 16h

Ngày khai giảng Địa điểm
25.09.2017 -> 30.09.2017
16.10.2017 -> 21.10.2017
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
11.09.2017 -> 16.09.2017
02.10.2017 -> 07.10.2017
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.09.2017 -> 22.09.2017
09.10.2017 -> 14.10.2017
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h -> 11h hoặc 13h -> 16h

Ngày khai giảng Địa điểm
18.09.2017 -> 23.09.2017
09.10.2017 -> 14.10.2017
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
25.09.2017 -> 30.09.2017
16.10.2017 -> 21.10.2017
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
11.09.2017 -> 16.09.2017
02.10.2017 -> 07.10.2017
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Thời gian học: 08g-11g hoặc 13g-16g

Ngày khai giảng Địa điểm
11.09.2017 -> 16.09.2017
02.10.2017 -> 07.10.2017
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.09.2017 -> 23.09.2017
09.10.2017 -> 14.10.2017
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
25.09.2017 -> 30.09.2017
16.10.2017 -> 21.10.2017
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN

Các khóa chuyên đề

 • Lịch trình: 6 buổi
 • Thời gian học: Sáng: 8h -> 12h

Ngày khai giảng: Địa điểm
26.09.2016 → 01.10.2016 110 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5
 • Lịch trình: 3 buổi
 • Thời gian học: Sáng: 13h-17h

Ngày khai giảng Địa điểm
18/07 -> 20/07/2017 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
30/05 -> 01/06/2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
01/08 -> /03/08/2017 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 1 tuần – 6 buổi / tuần
 • Thời gian học: Sáng: 8h-12h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.11.2017→ 04.11.2017 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: 6 buổi / tuần
 • Thời gian học: Chiều 1g-5g

Ngày khai giảng Địa điểm
06/06 -> 08/06/2017 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18/04 -> 20/04/2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
23/05 -> 25/05/2017 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h hoặc 13g

Thời gian học Ngày khai giảng Địa điểm
Thời gian học: 8h chờ lịch 65-67 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
Thời gian học: 8h 09/05/2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
Thời gian học: 8h chờ lịch 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8g-12g

Ngày khai giảng Địa điểm
16/05/2017 65-67 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
chờ lịch 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 08g-12g hoặc 13g-17g

Thời gian học Ngày khai giảng Địa điểm
Chiều 14.03.2017 04.04.2017 65-67 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
Chiều 13.03.2017 03.04.2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
Chiều 15.03.2017 05.04.2017 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 4 buổi
 • Thời gian học: Sáng 8h -> 12h

Ngày khai giảng Địa điểm
02/05 – 05/05/2017 61 Bis Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8g-12g

Ngày khai giảng Địa điểm
30.10.2017→ 01.11.2017 61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
27.02.2017 -> 03.03.2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8g-12g hoặc 13h-17h

Địa điểm
Ngày khai giảng
23.09.2017
14.10.2017
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
30.09.2017
21.10.2017
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
17.09.2017
07.10.2017
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học:8g-12g hoặc 1g-5g; 6buổi

Ngày khai giảng Địa điểm
26.09.2016 → 01.10.2016 110 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 5 buổi / 1h -> 5h

Ngày khai giảng Địa điểm
25/04/2017 61 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5
25.07.2017-> 27.07.2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
13/06/2017 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 5 buổi / Sáng 8h -> 12h

Ngày khai giảng Địa điểm
Chờ lịch mới 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
21.11.2016 -> 25.11.2016 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
Chờ lịch mới 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 1 buổi / Sáng 10h -> 12h

Ngày khai giảng Địa điểm
11/10/2016 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
10.10.2016 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
12.10.2016 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 1 buổi / Chiều 1h->5h

Ngày khai giảng Địa điểm
28/6/2014 hoặc 9/6/2014 (T7) 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / Chiều 1h->5h

Ngày khai giảng Địa điểm
21.03.2017 -> 22.03.2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 1 buổi / Chiều 1h->5h

Ngày khai giảng Địa điểm
08/08/2017 61 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5
09/05/2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
13/06/2017 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 5 buổi / 1h -> 5h

Ngày khai giảng Địa điểm
02/05/2017 61 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5
25/04/2017 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
09/05/2017 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / sáng 8h->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.11.2017 -> 04.11.2017 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, Tp.HCM

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện
Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện
Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện
Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện
Giải nhất trang trí móng VN 2004

Các bài viết về KellyPang Nail