Thời Khoá Biểu

Các khóa chính

 • Lịch trình: 3 tuần – ngày 1 buổi – Nghỉ Thứ 4, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
10.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
10.05.2021 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
10.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
10.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Học trong 4 buổi – thứ 3,5,6,7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
01.06.2021 8h30 & 13h00 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
11.05.2021 8h30 & 13h00 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
01.06.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 4 buổi – Thứ 3,4,5,6
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
11.05.2021 13h00 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.05.2021 08h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.05.2021 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
18.05.2021 8h30 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 6 buổi – Nghỉ Thứ 2, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
18.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
25.05.2021 8h30 & 13h00 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
25.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
18.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 4 buổi – Thứ 4,5,6,7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
26.05.2021 8h30 & 13h00 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
12.05.2021 8h30 & 13h00 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
12.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
12.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 3,4
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời Gian Địa điểm
11.05.2021 8h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.05.2021 13h00 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.05.2021 8h30 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
01.06.2021 08h30 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 tuần – thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời Gian Địa điểm
10.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
10.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
10.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
10.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
31.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
10.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
17.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
24.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
17.05.2021 8h30 & 13h00 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
17.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
03.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
31.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 tuần – Thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
17.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
24.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
31.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
10.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 tuần – Thứ 2 => Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
17.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
10.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
31.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
24.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 tuần – Thứ 2=> thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h và 13h-16h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
10.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
24.05.2021 8h30, 13h00 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
10.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
07.06.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp

Các khóa chuyên đề

 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h30-12h

Khai giảng Địa điểm
11.01.2021 61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: 2 buổi thứ 7
 • Thời gian học: Sáng 8h30 -> 12h

Khai giảng Địa điểm
12.6.2021 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận
15.5.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
29.5.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: 3 Buổi – Thứ 5,6,7
 • Thời gian học: 8h30->12h hoặc 13h00->16h30

Khai giảng Địa điểm
13.05.2021 8h30 & 13h00 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
20.05.2021 8h30 & 17h30 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
20.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
03.06.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->12h

Khai giảng Địa điểm
13.4.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
 • 3 buổi – thứ 2,3,4
 • Thời gian học: sáng 8h30-12h

Khai giảng Thời gian Địa điểm
chờ lịch 8h30 & 13h00 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
24.05.2021 8h30 & 13h00 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
chờ lịch 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
10.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Theo lịch khai
 • Thời gian học: 2 buổi / Sáng 8h30->12h

Khai giảng Địa điểm
27.04.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / 8h30 -> 12h

Khai giảng Địa điểm
19.05.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 2
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
03.05.2021 8h30 & 13h00 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
10.05.2021 8h30 & 13h00 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
17.05.2021 8h30 & 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
03.05.2021 8h30 & 13h00 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất trang trí móng VN 2004

Các bài viết về KellyPang Nail