Hình ảnh và tác phẩm của Học Viên lớp Gel Sơi (Metalic Candy Gel) khóa tháng 11 2016 – KellyPang Nail