Hình ảnh và tác phẩm của các bạn học viên lớp Hoa Tết 2017 cùng cô Pang Mỹ Nguyên – KellyPang Nail