Các tác Phẩm cuộc thi Nailympion Asia 2016 tại Hàn Quốc – KellyPang Nail