Hình ảnh bài thi của thí sính cuộc thi NAILYMPICS ASIA tại Seoul Hàn Quốc – KellyPang Nail